• Home
 • /
 • Our Confession

Our Confession

OUR CONFESSION

The Calvyn Protestant Church of South Africa professes the Holy Scripture as the sacred and infallible Word of God. The doctrine of the Church is as reflected in the Formulary of Unity as approved by the Synod of Dordrecht (1618-1619) namely the 37 Articles of the Dutch Confession (creed), the Heidelberg Catechisms and the five Doctrinal Rules approved at Dordrecht.

 • OUR AIMS
  The aims and responsibility of the Church will be as follows:
  – the saving of souls by means of prayer, God’s Word and deed as the main aim of the Church;
  – to ensure the spiritual advancement of the members of the Church on the basis of sound and thorough education     in the Holy Scripture;
  – To preach the gospel in any place, under any circumstances, to all peoples and through special campaigns        endeavour to evangelize our fellowmen.
  -To especially provide for the Christian education of our youth, the upliftment of our fellowmen, and the practice    of fellowship and unity in Christ with a view to the end of the days.

OUR COVENANT
As declared and issued by its founders, the Rev.Dr. I.D. Morkel and the founder’s Commission, on the 27th day of October 1950.
This meeting of former members of another denomination (the Dutch Reformed Church), expresses its deepest sorrow that a further rift has occurred in the Church of Christ, which is its body and that a new church denomination in addition to those existing had to be established. Nevertheless this meeting is convinced that any other people would, given the same circumstances, have followed the same direction. We are furthermore assured and satisfied that we have taken the right decision in the best interest of God’s Kingdom and our Fellow countrymen.
Consequently this meeting solemnly dedicates itself to and makes this vow to the Lord God whom we long to serve as our father taught us to do – that our only aim and objective will be the promotion of God’s Kingdom, the redemption of souls, and the upliftment of our fellowmen. We solemnly undertake to work in complete unity to ensure the success of this venture.
In absolute faith we reach out to others in fellowship with God. We put our hands in the hands of God our Father and will we strive to promote belief in the Fatherhood of God and the brotherhood of man.

We plead that God will help us in this endeavour. AMEN

ONS BELYDENIS

Die Calvyn Protestanste Kerk van Suid-Afrika staan gegrond op die Heilige Skrif as die heilige en onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk bely, is vervat in die Formuliere van Enigheid soos vasgestel deur die Sinode van Dordrecht (1618-1619), naamlik die sewe-en-dertig Artikels van die Nederlandse Geloofbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Vyf Dordtse Leerreëls.

ONS DOEL

Die strewe en verantwoordelikheid van die Kerk  sal wees om:

 • Die hoofsaak van die Kerk te maak, die redding van siele deur gebed, woord en arbeid;
 • Te ywer om die lidmate van gesegde Kerk geestelik op te bou deur grondige Skrifonderig;
 • Die evangelie te verkondig op alle plekke, onder alle omstandigehede, aan alle mense en dat daar altyd geywer sal word deur spesiale pogings om ons medemens te evangeliseer;
 • In besonder te sorg vir die Christelike onderwys van die jeug, die sosiale opheffing van ons medemens, en die beoefening van broederskap en eenheid met die oog op die laaste dae.

ONS GELOFTE

Soos uitgereik en verklaar deur die stigter Dr. I.D. Morkel, en die Stigterskommissie op die 27ste dag  van Oktober 1950.

Hierdie vergadering van vorige lede van ‘n ander kerk, spreek hulle diepste berou uit dat daar ‘n verdere skeur gekom het in die Kerk van Christus, en dat daar by die ander kerke nog ‘n verder tak gestig moes word. Dog is hierdie vergadering oortuig dat enige ander volk onder dieselfde omstandighede dieselfde rigting sou inslaan, en is ons daarvan bewus en verseker dat in die belange van Gods Koninkryk, en ons mede volksgenote, ons tog die regte stap geneem het.

Verder verbind hierdie vergadering ons op die plegtigste wyse, en belowe ons die Here God wat ons verlang om te dien soos voorouers ons geleer het, dat ons een doel en strewe sal wees Gods Koninkryk, die redding van siele, en die opheffing van ons medemens. Ons belowe om eendragtiglik saam  te staan om van  hierdie onderneming ‘n sukses te maak.

In die geloof reik ons mekaar die hand van broederskap en sit ons hande in die Hand van God onse Vader, en sal ons strewe vir die vaderskap van God en die broederskap van die mens.

Ons smeek dat God ons in hierdie saak sal help. AMEN